Miljöpolicy

Green Print Solutions AB:s vision är att vara Sveriges mest miljömedvetna IT-bolag i såväl stort som smått. Vi erbjuder miljövänliga och skräddarsydda helhetslösningar för kontoret till företag och organisationer.

Green Print Solutions AB tar ansvar för och arbetar för en långsiktig hållbar utveckling genom att minska resursförbrukningen och den totala verksamhetens påverkan på miljön. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle genom att vi ser till dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

För att ständigt förbättra Green Print Solutions AB:s miljöprestanda och förebygga föroreningar ska vi kontinuerligt och systematiskt arbeta med följande områden som vi bedömt som betydande för miljön i vår verksamhet:

Kunskap

Öppet redovisa och informera om Green Print Solutions AB:s miljöarbete. Öka personalens kunskap inom miljöområdet samt kontinuerligt förmedla kunskap till våra intressenter.

Inköp och upphandling

I första hand välja varor, produkter och tjänster från företag med ett aktivt miljöarbete och som erbjuder miljömärkta produkter.

Energi

Sträva mot att minimera användningen av naturresurser och fossila bränslen för att bidra till en minskad global uppvärmning .

Transporter

Sträva efter att minska användningen av fossila drivmedel vid tjänsteresor, leveranser, bud och medarbetarnas transporter till och från arbetsplatsen och på sikt övergå till färdsätt med förnyelsebara bränsleslag.

Avfall och Farligt avfall

Öka andelen sorterat avfall och minska den totala mängden avfall. Farligt avfall ska hanteras så att risken för negativ miljöpåverkan minimeras.


Gällande miljölagstiftning och andra krav är styrande för Green Print Solutions AB:s miljöarbete.


Denna Miljöpolicy antogs av Green Print Solutions AB den 14 september 2016